00:46, 5th June 2020
June 2020
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
283899
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
258
773
2612
278438
2449
12885
283899

Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-06-04 17:46:25

การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

0 Comments

การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

     ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  และที่ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2562 ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล นั้น

     กองแผนและงบประมาณ ได้สรุปแบบติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแต่ละส่วนราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้

  ไตรมาสที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

 ไตรมาสที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2562