19:02, 28th June 2022
June 2022
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
1002379
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
316
938
1603
997201
16743
25333
1002379

Your IP: 18.232.177.219
Server Time: 2022-06-28 12:02:42
Display # 
Title Author Hits
ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) Written by jarunee 63
ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่้น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1) Written by wachiraporn 41
ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) กับจำนวนงบประมาณที่สามารถนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 35
ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่้น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 30
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 Written by jarunee 54
การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 68
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 41
รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 49
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by wachiraporn 63
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 50
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by wachiraporn 44
รายงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by wachiraporn 69
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 39
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 56
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by wachiraporn 39
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 41
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 42
ข้อมูลสถิติการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 42
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 41
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 54
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 59
ข้อมูลสถิติการให้บริการรถยนต์ดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 39
ข้อมูลสถิติการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 36
ข้อมูลสถิติการให้บริการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 47
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by wachiraporn 56
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2565 Written by jarunee 79
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 Written by jarunee 52
รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณคอสะพานคลองตาเพิ่มฝั่งด้านหน้าโรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ) Written by jarunee 106
รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (โครงการต่อเนื่อง)) Written by jarunee 93
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6/2564 Written by jarunee 145
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5/2564 Written by jarunee 155
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by jarunee 163
รายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 Written by jarunee 186
รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (โครงการขยายเขตบริการประปาให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ) Written by jarunee 131
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) Written by jarunee 171
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by jarunee 173
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4/2564 Written by jarunee 331
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2564 Written by jarunee 183
รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ) Written by jarunee 205
รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน(โครงการซ่อมถนนทางหลวงหมายเลข 303 ) Written by jarunee 195
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by wachiraporn 323
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 287
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 388
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 322
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2564 Written by jarunee 359
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2564 Written by jarunee 414
ข้อมูลสถิติการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 479
ข้อมูลสถิติการให้บริการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 294
ข้อมูลสถิติการให้บริการรถยนต์ดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 310
ข้อมูลสถิติการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 290
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 272
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 343
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 757
รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 341
รายงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 517
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 383
รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ) Written by jarunee 361
รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด) Written by jarunee 323
รายงานการติดตามผลและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (โครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า) Written by jarunee 317
แผนการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by jarunee 402
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by jarunee 472
สรุปข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by jarunee 486
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2563 Written by jarunee 489
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2563 Written by jarunee 641
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3/2563 Written by jarunee 479
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by jarunee 412
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 422
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 415
รายงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 586
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 441
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 451
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 400
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) Written by wachiraporn 474
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) Written by wachiraporn 396
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 Written by wachiraporn 522
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 Written by wachiraporn 420
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 556
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by jarunee 522
สรุปข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Written by jarunee 480
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 Written by jarunee 642
สรุปข้อมูลการนำเสนอปัญหาและความต้องการ ตามประเด็ํนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2563 Written by wachiraporn 427
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) Written by wachiraporn 563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 Written by wachiraporn 14959
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 Written by wachiraporn 12212
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 910
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by jarunee 30748
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 1183
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3) Written by wachiraporn 14859
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) Written by wachiraporn 12360
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส Written by wachiraporn 611
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) Written by wachiraporn 724
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by wachiraporn 552
การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 625
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 624
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1) Written by wachiraporn 601
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 7415
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 1108
สถิติการให้บริการการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 Written by wachiraporn 585
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 599
รายงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by wachiraporn 706
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by wachiraporn 1767
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 1081
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) Written by wachiraporn 1641
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by wachiraporn 1440
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 Written by wachiraporn 1637
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2561 - 2564) Written by wachiraporn 12046
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 Written by wachiraporn 1601
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 1165
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561 Written by wachiraporn 542
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Written by wachiraporn 15541
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2560 Written by wachiraporn 1451
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by wachiraporn 658
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Written by wachiraporn 1549
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Written by wachiraporn 12938
รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 Written by wachiraporn 1415
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 Written by wachiraporn 1580