04:39, 30th May 2023
May 2023
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
1370892
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
744
822
1566
1356781
28921
20366
1370892

Your IP: 35.172.111.47
Server Time: 2023-05-29 21:39:12
Display # 
Title Author Hits
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2566 Written by supanna 7
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2566 Written by supanna 32
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) Written by wachiraporn 21
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Written by wachiraporn 16
รายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) Written by wachiraporn 22
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Written by wachiraporn 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2566 Written by supanna 53
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 Written by wachiraporn 37
รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Written by wachiraporn 29
รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 27
ข้อมูลสถิติการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 41
ข้อมูลสถิติการให้บริการรถยนต์ดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 28
ข้อมูลสถิติการให้บริการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 53
ข้อมูลสถิติการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 75
ประชาสัมพันธ์การติดตามแผนการดำเนินงานไตรมาส 2 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Written by supanna 54
รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ Written by supanna 74
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 63
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 61
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 44
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Written by wachiraporn 45
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 39
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 45
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 Written by wachiraporn 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 66
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 79
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 Written by supanna 101
ประชาสัมพันธ์การติดตามแผนการดำเนินงานไตรมาส 1- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Written by supanna 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 296
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 80
รายงานการติดตามและประเมินผล งบประเมินประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณประตูนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 88
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Written by supanna 148
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Written by supanna 134
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ) Written by supanna 176
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2566 - 2570) (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2566(ส่วนที่ 2ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา) Written by supanna 264
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 172
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2565 Written by supanna 145
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2565 Written by supanna 161
อบจ.สมุทรปราการ โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และประชาคมระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภา อบจ. ชั้น 4 Written by supanna 159
อบจ.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่4/2565 Written by supanna 145
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปรากร ครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 167
รายงานผลการปฎิบัติงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Written by supanna 189
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. Written by supanna 117
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงานไตรมาส 4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Written by supanna 150
รายงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Written by supanna 289
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. Written by supanna 447
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. Written by supanna 438
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2565 Written by supanna 474
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 Written by supanna 513
รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดิน คสล. ริมคลองสำโรง บริเวณฝั่งที่ว่าการอำเภอบางบ่อ และตลาดบางบ่อ เขตเทศบาลตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 335,426.93 บาท) Written by supanna 150
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างศึกษาความเหมาะสมในการทำท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อใช้ในการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก Written by supanna 170
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. Written by supanna 186
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. Written by supanna 183
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 286
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพารา แอสฟิลท์ติกคอนกรีต Written by supanna 182
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลอ Written by supanna 160
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณทางเข้าป้อมพระจุลจอมเกล Written by supanna 180
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งริมคลอง Written by supanna 214
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลบางป Written by supanna 248
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 208
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by supanna 227
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Written by supanna 220
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Written by supanna 214
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. Written by supanna 207
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปรากร ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by jarunee 204
การติดตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 3 Written by jarunee 209
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 Written by jarunee 234
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2565 Written by jarunee 231
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2565 Written by jarunee 263
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by jarunee 216
ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) Written by jarunee 323
ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่้น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1) Written by wachiraporn 244
ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) กับจำนวนงบประมาณที่สามารถนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 265
ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่้น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 258
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 Written by jarunee 1080
การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 308
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 247
รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 265
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by wachiraporn 291
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 260
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by wachiraporn 280
รายงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by wachiraporn 322
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 256
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 280
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by wachiraporn 259
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 259
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Written by wachiraporn 279
ข้อมูลสถิติการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 284
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 247
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 512
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 295
ข้อมูลสถิติการให้บริการรถยนต์ดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 242
ข้อมูลสถิติการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 221
ข้อมูลสถิติการให้บริการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 238
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by wachiraporn 267
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2565 Written by jarunee 364
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 Written by jarunee 278
รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณคอสะพานคลองตาเพิ่มฝั่งด้านหน้าโรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ) Written by jarunee 305
รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (โครงการต่อเนื่อง)) Written by jarunee 309
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6/2564 Written by jarunee 341
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5/2564 Written by jarunee 343
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by jarunee 378
รายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 Written by jarunee 399
รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (โครงการขยายเขตบริการประปาให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ) Written by jarunee 337
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) Written by jarunee 348
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by jarunee 432
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4/2564 Written by jarunee 519
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2564 Written by jarunee 390
รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ) Written by jarunee 392
รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน(โครงการซ่อมถนนทางหลวงหมายเลข 303 ) Written by jarunee 427
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by wachiraporn 515
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 501
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 588
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 497
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2564 Written by jarunee 550
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2564 Written by jarunee 726
ข้อมูลสถิติการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 760
ข้อมูลสถิติการให้บริการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 492
ข้อมูลสถิติการให้บริการรถยนต์ดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 525
ข้อมูลสถิติการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 497
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 477
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 542
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 1206
รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 559
รายงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 1175
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 640
รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ) Written by jarunee 559
รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด) Written by jarunee 523
รายงานการติดตามผลและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (โครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า) Written by jarunee 505
แผนการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by jarunee 606
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by jarunee 712
สรุปข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Written by jarunee 688
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2563 Written by jarunee 690
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2563 Written by jarunee 865
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3/2563 Written by jarunee 681
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by jarunee 628
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน Written by wachiraporn 618
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 613
รายงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 897
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) Written by wachiraporn 652
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 649
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 605
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) Written by wachiraporn 678
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) Written by wachiraporn 600
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 Written by wachiraporn 758
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 Written by wachiraporn 643
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 797
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by jarunee 726
สรุปข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Written by jarunee 692
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 Written by jarunee 1191
สรุปข้อมูลการนำเสนอปัญหาและความต้องการ ตามประเด็ํนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2563 Written by wachiraporn 631
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) Written by wachiraporn 827
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 Written by wachiraporn 15194
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 Written by wachiraporn 12433
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 1335
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by jarunee 30968
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by wachiraporn 1433
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3) Written by wachiraporn 15122
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) Written by wachiraporn 12684
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส Written by wachiraporn 826
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) Written by wachiraporn 947
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by wachiraporn 757
การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 842
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 830
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1) Written by wachiraporn 829
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 7623
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by wachiraporn 1389
สถิติการให้บริการการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 Written by wachiraporn 802
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 808
รายงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by wachiraporn 1015
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by wachiraporn 2170
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 1353
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) Written by wachiraporn 1924
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by wachiraporn 1711
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 Written by wachiraporn 1914
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2561 - 2564) Written by wachiraporn 12347
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 Written by wachiraporn 1912
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 1445
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561 Written by wachiraporn 738
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Written by wachiraporn 15896
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2560 Written by wachiraporn 1708
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by wachiraporn 914
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Written by wachiraporn 1834
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Written by wachiraporn 13184
รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 Written by wachiraporn 1685
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 Written by wachiraporn 1834