ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สายงานผู้ปฏิบัติ)

0 Comments