ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020

0 Comments

ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020

**********************************

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Thailand 4.0 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563