แจ้งช่องทางการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 Comments

 

        ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณี แจ้งช่องทางการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การประสานงานราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งช่องทางการติดต่อเพื่อประสานงาน