ประชาสัมพันธ์ลิงค์เวปไซต์วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"

0 Comments

ประชาสัมพันธ์ลิงค์เวปไซต์วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"

   ตามที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ  "Unisearch Journal" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจีย ผลงานทางวิชาการ ภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการฯ ได้จัดทำวารสาร "Unisearch Journal" เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้อ่านในการเข้าถึงบทความได้สะดวกยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

                                              ♦  *** คลิกที่นี่ ***

                                              ♦  http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th