ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประจำปีการศึกษา 2563

0 Comments

ด้วย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จะเปิดรับนักเรียนที่มีความพิการบกพร่องทางการได้ยิน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เด็กที่มีความพิการทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  รายละเอียดเพิ่มเติม