อบจ.สป จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

0 Comments

อบจ.สป จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายวิมล  มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

สำหรับวันท้องถิ่นไทย ถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น วันท้องถิ่นไทย อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นอันสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การวางรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------