อบจ.สมุทรปราการ ประชุมร่วม สำนักงบประมาณ หารือเรื่องการยื่นคำขอตั้งงบประมาณ

0 Comments

อบจ.สมุทรปราการ ประชุมร่วม สำนักงบประมาณ หารือเรื่องการยื่นคำขอตั้งงบประมาณ

     นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เข้าประชุมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16 สำนักงบประมาณ  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ในเรื่องการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ชั้น 4) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

     โดยในการประชุมดังกล่าว นายวราวุธ กุลสิงห์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการยื่นคำขอตั้งงบบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการทำงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะได้ประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ในมาตรา 29 ระบุว่า "การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล  รวมทั้งเขตปกครองรูปแบบพิเศษอย่าง กทม. และเมืองพัทยา ต้องเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ไม่ต้องยื่นผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) อีกต่อไป.

  

  

  

          

 

*************************************************************